Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam posuere varius magna, ut accumsan quam pretium vel. Duis ornare felis

Hirtenstraße 19, 10178 Berlin, Germany
(+44) 871.075.0336
ouroffice@cortex.com

Algemene voorwaarden

 

1. Algemene Voorwaarden, aanbieding en overeenkomst

1.1  In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘OFFICE EXTENSIONS’ verstaan: OFFICE EXTENSIONS B.V. en ieder tot OFFICE EXTENSIONS B.V. behorende entiteit die van deze Algemene Voorwaarden gebruikmaakt.

1.3  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij OFFICE EXTENSIONS goederen en/of diensten van welke aard ook aan een wederpartij (“Opdrachtgever”)  levert. Onder overeenkomst in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan iedere overeenkomst, mondeling of schriftelijk, die tussen OFFICE EXTENSIONS en Opdrachtgever totstandkomt. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4  Alle aanbiedingen en andere uitingen van OFFICE EXTENSIONS zijn vrijblijvend, tenzij door OFFICE EXTENSIONS schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan OFFICE EXTENSIONS opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop OFFICE EXTENSIONS haar aanbieding baseert.

1.5  Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Prijs, facturering en betaling

2.1  Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2  Bij gebreke van een specifieke regeling is OFFICE EXTENSIONS gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

2.3  Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever facturen binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling.

2.4  Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum wettelijke rente verschuldigd. In geval Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan OFFICE EXTENSIONS de vordering uit handen geven en is zij gerechtigd alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten ter zake de incassering van de alsdan opeisbare bedragen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Vertrouwelijke gegevens, niet-benaderen en privacy

3.1   De afspraken van partijen inzake verwerking van persoonsgegevens zijn opgenomen in de Verwerkersovereenkomst.

4. Eigendomsvoorbehoud

4.1  Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van OFFICE EXTENSIONS, totdat alle daarvoor overeengekomen bedragen, evenals alle overige bedragen die Opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan OFFICE EXTENSIONS zijn voldaan.

4.2  Rechten worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

4.3  OFFICE EXTENSIONS kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van OFFICE EXTENSIONS onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtegever alle aan OFFICE EXTENSIONS verschuldigde bedragen betaald heeft.

5. Risico

Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van een overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.

6. Producten van derden

6.1  Indien en voor zover OFFICE EXTENSIONS producten van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt of levert, zullen voor wat betreft die producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. OFFICE EXTENSIONS zal daarvan aan Opdrachtgever op zijn verzoek een exemplaar toezenden.

6.2  Indien en voorzover de voorwaarden van derden, zoals bedoeld in artikel 6.1, in de verhouding tussen Opdrachtgever en OFFICE EXTENSIONS om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

6.3  De aansprakelijkheid van OFFICE EXTENSIONS voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.

7. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

7.1  Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, of andere materialen zoals analyses, documentatie, rapporten, en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij OFFICE EXTENSIONS, of haar licentiegevers of toeleveranciers. Opdrachtgever krijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

7.2     Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

7.3     OFFICE EXTENSIONS vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door OFFICE EXTENSIONS zelf ontwikkelde producten inbreuk maken op een naar Nederlands recht geldend recht van intellectuele of industriële eigendom (“inbreuk”), onder de voorwaarde dat Opdrachtgever OFFICE EXTENSIONS onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan OFFICE EXTENSIONS.Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan OFFICE EXTENSIONS verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

7.4     Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan OFFICE EXTENSIONS van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal,  met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdrachtgever vrijwaart OFFICE EXTENSIONS tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

8. Medewerking door Opdrachtgever

8.1     Opdrachtgever zal OFFICE EXTENSIONS steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van een overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verlenen van toegang tot zijn gebouwen. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van een overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

8.2     Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door OFFICE EXTENSIONS geleverde producten en te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

8.3     Indien Opdrachtgever programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens aan OFFICE EXTENSIONS ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

8.4     Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van OFFICE EXTENSIONS stelt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet, heeft OFFICE EXTENSIONS het recht om de uitvoering van die overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van OFFICE EXTENSIONS tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

8.5     Ingeval medewerkers van OFFICE EXTENSIONS op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met adequate computerapparatuur en tele- en datacommunicatiefaciliteiten. Opdrachtgever zal de medewerkers van OFFICE EXTENSIONS toestaan in redelijkheid gewenste maatregelen te treffen ter preventie van beroepsziekten. Opdrachtgever vrijwaart OFFICE EXTENSIONS voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van OFFICE EXTENSIONS, die in verband met de uitvoering van een overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van OFFICE EXTENSIONS kenbaar maken.

8.6     Indien bij de uitvoering van een overeenkomst gebruik wordt gemaakt van tele- en/of datacommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid daarvan. OFFICE EXTENSIONS zal redelijke aanwijzingen van Opdrachtgever ten aanzien van dit gebruik in acht nemen. OFFICE EXTENSIONS is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, onverminderd het in artikel 11 bepaalde.

9. Leveringstermijnen

Alle door OFFICE EXTENSIONS genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van een overeenkomst aan OFFICE EXTENSIONS bekend waren. OFFICE EXTENSIONS spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt OFFICE EXTENSIONS niet in verzuim. OFFICE EXTENSIONS is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van die overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen OFFICE EXTENSIONS en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

10. Beëindiging overeenkomst

10.1   Aan elk van partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit die overeenkomst.

10.2   Elk van partijen kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de andere partij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. De partij die die overeenkomst aldus beëindigt zal nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding zijn gehouden. In geval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde producten van rechtswege.

10.3 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst als bedoeld in artikel 10.1 reeds prestaties ter uitvoering van die overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat OFFICE EXTENSIONS ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die OFFICE EXTENSIONS voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van die overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11. Aansprakelijkheid van OFFICE EXTENSIONS; vrijwaring

11.1 De totale aansprakelijkheid van OFFICE EXTENSIONS onder een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen vergoeding (exclusief BTW) voor de door OFFICE EXTENSIONS te verrichten werkzaamheden. Indien die overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, is de totale aansprakelijkheid van OFFICE EXTENSIONS per jaar beperkt tot het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) voor de door OFFICE EXTENSIONS te verrichten werkzaamheden bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 100.000,- (zegge honderdduizend euro).

11.2 Aansprakelijkheid van OFFICE EXTENSIONS voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan OFFICE EXTENSIONS voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan OFFICE EXTENSIONS voorgeschreven toeleverancier, is uitgesloten.

11.3 De in artikel 11.1 genoemde maximumbedragen komen te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van OFFICE EXTENSIONS.

11.4 De aansprakelijkheid van OFFICE EXTENSIONS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien en zover Opdrachtgever OFFICE EXTENSIONS onverwijld in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn om alsnog na te komen wordt gesteld, en OFFICE EXTENSIONS ook na die redelijke termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat OFFICE EXTENSIONS adequaat kan reageren.

11.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij OFFICE EXTENSIONS meldt.

11.6 Opdrachtgever vrijwaart OFFICE EXTENSIONS voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door OFFICE EXTENSIONS geleverde producten, behoudens indien en voorzover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die producten.

12. Overmacht

12.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting ingevolge een overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van OFFICE EXTENSIONS, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan OFFICE EXTENSIONS zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan OFFICE EXTENSIONS is voorgeschreven.

12.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd of voorzien wordt dat deze langer dan negentig dagen zal duren, heeft ieder der partijen het recht om die overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge die overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

13. Toepasselijk recht

13.1 De overeenkomsten tussen OFFICE EXTENSIONS en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

14. Geschillen

Ieder geschil tussen partijen met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

15. Dienstverlening

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien OFFICE EXTENSIONS diensten verleent, zoals advisering, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, hosting, het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten, zoals computerservice, de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.

16. Uitvoering

16.1 OFFICE EXTENSIONS zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van OFFICE EXTENSIONS worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst OFFICE EXTENSIONS uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

16.2   Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is OFFICE EXTENSIONS gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

16.3   Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is OFFICE EXTENSIONS gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. OFFICE EXTENSIONS is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel

16.4   Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is OFFICE EXTENSIONS steeds gerechtigd na overleg met Opdrachtgever deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

16.5   Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door OFFICE EXTENSIONS verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

17. Wijziging en meerwerk

17.1   Indien OFFICE EXTENSIONS op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van OFFICE EXTENSIONS. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd.

OFFICE EXTENSIONS is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten

17.2   Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 17.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en OFFICE EXTENSIONS, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

17.3   Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal OFFICE EXTENSIONS Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

18. Opleidingen, cursussen en trainingen

18.1   Voor zover de dienstverlening van OFFICE EXTENSIONS bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan OFFICE EXTENSIONS steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training worden beheerst door de bij OFFICE EXTENSIONS gebruikelijke regels.

18.2   Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van OFFICE EXTENSIONS aanleiding geeft, is OFFICE EXTENSIONS gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

19. Detachering

19.1   Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake als OFFICE EXTENSIONS een medewerker (hierna: de gedetacheerde medewerker) aan Opdrachtgever ter beschikking stelt teneinde deze medewerker onder toezicht en leiding c.q. regie van Opdrachtgever werkzaamheden te laten uitvoeren.

19.2   OFFICE EXTENSIONS spant zich er voor in dat de gedetacheerde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft, onverminderd het gestelde in artikel 16.4 inzake vervanging.

19.3   Opdrachtgever is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken (i) indien de gedetacheerde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en Opdrachtgever dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan OFFICE EXTENSIONS kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde medewerker. OFFICE EXTENSIONS zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. OFFICE EXTENSIONS staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet aanstonds mogelijk is, vervallen de aanspraken van Opdrachtgever op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van Opdrachtgever wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever betreffende de verrichte werkzaamheden blijven in stand.

19.4   OFFICE EXTENSIONS is gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor de gedetacheerde medewerker in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot-)premies voor sociale verzekeringen. OFFICE EXTENSIONS vrijwaart Opdrachtgever voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door OFFICE EXTENSIONS van de gedetacheerde medewerker (de zgn. inlenersaansprakelijkheid), mits Opdrachtgever de afwikkeling van de betreffende aanspraken geheel aan OFFICE EXTENSIONS overlaat, hem daarbij alle medewerking verleent en hem alle benodigde informatie en, indien door OFFICE EXTENSIONS gewenst, procesvolmachten verstrekt.

19.5   OFFICE EXTENSIONS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding c.q. regie van Opdrachtgever tot stand zijn gekomen.

Download als PDF-bestand:
Download

T.033-8881980